+ منابع کارشناسی ارشد مدیریت کشاورزی و توسعه روستای

زراعت عمومی و باغبانی عمومی ضریب ۲:
جزوه زراعت عمومی
جزوات خلاصه مباحث غلات-علوفه-صنعتی
جزوه باغبانی عمومی خانم دکتر نادری دانشگاه تهران
** کتاب تست اصول باغبانی انتشارات دیباگران
** کتاب اصول مبانی زراعت خواجه‌پور
** اصول و مبانی زراعت مظاهری فقط تا صفحه ۲۰۰

ترویج و توسعه کشاورزی ضریب ۲:
جزوه ترویج کشاورزی دکتر ملک مدنی
** کتاب اصول ترویج دکتر فمی دانشگاه پیام نور
** مباحث نوین در ترویج دکتر فمی و کلانتری- رهیافت‌ها و فنون مشارکت

اقتصاد کشاورزی ضریب ۳:
اصول اقتصاد کشاورزی کوپاهی دانشگاه تهران
جزوه اقتصاد عمومی دکتر یزدانی دانشگاه تهران
جزوه اقتصاد خرد دکتر سلامی دانشگاه تهران
جزوه اقتصاد خرد دکتر محسن نظری دانشگاه علامه طباطبایی تهران همراه با نکات کنکوری

آمارو احتمالات ضریب ۲:
جزوه آمار و احتمالات دکتر فرج الله‌پور
تست آمار و احتمالات دیباگران
** کتاب آمار و احتمالات عبدالمجید رضایی

مدیریت مزرعه (مدیریت واحدهای کشاورزی) ضریب ۲:
جزوه مدیریت کشاورزی دانشگاه دکتر دهقانیان فردوسی مشهد
جزوه مدیریت مزرعه دکتر اشراقی دانشگاه تهران
** مدیریت مزرعه رونالد دی کی

زبان عمومی و زبان تخصصی:
جزوه زبان عمومی

 

 

توسعه روستایی

اقتصاد ضریب 3

• اقتصاد کشاورزی دکتر کوباهی +جزوه اقتصاد کشاورزی دکتر یزدانی*

• اقتصاد کشاورزی وتعاون دکتر صدرالاشرافی

• اقتصاد خرد نکته محسن نظری (مهم)*

• اقتصاد کلان 1و2 دکتر یوسف وجی

• اقتصاد توسعه دکتر غلامحسین خورشیدی

مدیریت و تعاون ضریب 3

• مدیریت در ترویج دکتر چیذری

• مدیریت رفتار سازمانی دکتر اقتداری (مهم)*

• مدیریت وسازمان علاقه بند

• حقوق تعاون (1) حسنی

• مدیریت تعاونی ها دکتر سلیم

• مدیریت تعاون دکتر نافع (مهم )*

• اصول و اندیشه های تعاون دکتر مهدی طالب (مهم)*

• مبانی تعاون حمید انصاری (مهم)*

• جزوه کارکرد تعاونی ها در ایران و جهان دکتر خمید انصاری (مهم )*

• جزوه سیر تخول تعاونی ها دکتر خمید انصاری (مهم)*

جامعه شناسی ضریب 2

• جامعه شناسی کشاورزی دکتر لهسایی زاده

• تحولات اجتماعی جوامع روستایی دکتر لهسایی زاده

• توسعه روستایی با اولویت بخشی به فقرا ء د کتر ازکیا (مهم)*

• جامعه شناسی توسعه یافتگی و توسعه نیافتگی دکتر ازکیا (مهم)*

• مقدمه ای بر جامعه شناسی وعمران روستایی دکتر ازکیا

• جامعه شناسی روستایی دکتر وثوقی (مهم)*

• جامعه شناسی روستایی دکتر نیک خلق

• اقتصاد توسعه دکتر ازکیا

ترویج و آموزش کشاورزی ضریب 2

• مهندسی فرایند فالیتهای ترویجی حجازی (مهم)*

• نظریه پردازی های 1و2 شهبازی

• ترویج کشاورزی در فزایند توسعه زمانی پور

• رسانش نوآوری ها کرمی(مهم)*

• ترویج منابع طبیعی 1و2 دکتر ملک محمدی

• آموزش کشاورزی دکتر موحد محمدی

روانشناسی اجتماعی ضریب 2

• روانشناسی اجتماعی یوسف کریمی(مهم)*

• روانشناسی اجتماعی دکتر ستوده (مهم)*

• روانشناسی اجتماعی اتو کلاین برگ 1و2

• روانشناسی اجتماعی تجربی دکتر شکر کن